กลับสู่หน้าหลักสูตร Life Long | Courser – คณะทรัพยากรธรรมชาติ (rmuti.ac.th)

ชื่อโครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการ: การผลิตเครื่องดื่มตะวันตก(HOME BREWERY)

# โครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการ เนื้อหาการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวนวันอบรม/รุ่น ค่าลงทะเบียน/คน หมายเหตุ
1 การผลิตเครื่องดื่มตะวันตก(HOME BREWERY) -หลักการการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก
-คุณสมบัติของวัตถุดิบในการผลิต (มอลท์ ฮอพส์ ยีสต์)
-กระบวนการหมัก และการบ่ม
-การตรวจสอบคุณภาพ ด้วยเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบดิจิตอล
-กระบวนการบรรจุ
-การทดสอบทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่ม
-การทดสอบเครื่องดื่มคู่กับอาหาร
คุณสมบัติผู้สมัครการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก(HOME BREWERY)
1.ผู้ประกอบกิจการร้านค้าหรือผู้ที่สนใจ
2.มีความสนใจด้านเครื่องดื่มตะวันตก
20 2วัน/รุ่น2 4,500บาท

สมัครเข้าร่วมอบรม: กดที่นี่ 

กลับสู่หน้าหลักสูตร Life Long | Courser – คณะทรัพยากรธรรมชาติ (rmuti.ac.th)

 

Loading

Related posts: