ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (2nd NACON-NARAHS)

หลักการและเหตุผล

      การศึกษา การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 26 ทั้งรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย โปสเตอร์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยให้มีเวทีแสดงผลงานทั้งจากโครงงาน ปัญหาพิเศษ งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และจากความสำเร็จของงานประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวนี้ จึงทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะกระตุ้นให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของทั้งวิทยาเขตสกลนคร และผู้สนใจ ได้ทำงานเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอให้จัดการดำเนินโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference on Natural Resources and Health Science: NACON-NARAHS) ขึ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการแลกเปลี่ยนทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น  และยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคเนกซ์นอร์มอล  (Next normal)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ทั้งนักศึกษาและนักวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศได้มีเวทีฝึกฝนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน
3. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีนักวิจัยส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง
2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระยะเวลา

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางแอพลิเคชัน Zoom

อัตราค่าลงทะเบียน

 
# ผู้ร่วมงาน ช่วงเวลาการชำระค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
1 นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
และบุคคลทั่วไป ประสงค์นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ชำระค่าลงทะเบียนก่อน
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
1,000 Bath
    ชำระค่าลงทะเบียนหลัง
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
1,200 Bath
2 นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
สถาบันเจ้าภาพร่วม

ชำระค่าลงทะเบียนภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
500 Bath
    ชำระค่าลงทะเบียนหลัง
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
700 Bath
3 นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ชำระค่าลงทะเบียนภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
500 Bath
    ชำระค่าลงทะเบียนภายหลัง
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
700 Bath
4 ผู้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย   ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ลงทะเบียนและเปิดรับบทความ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
แจ้งผลพิจารณาบทความ 20 ธันวาคม 2565

เปิดรับบทความ (รอบขยาย)
เฉพาะกลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน

1 ธันวาคม 2565 – 25 ธันวาคม 2565

แจ้งผลพิจารณาบทความ (รอบขยาย) 23 มกราคม 2566
ตัดสินผลงานภาคโปสเตอร์ (ออนไลน์) 13 กุมภาพันธ์ 2566
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ออนไลน์) 14 กุมภาพันธ์ 2566

*Update ลักษณะของผลงานและการนำเสนอ        

1. การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยผู้นำเสนอเตรียมอัด VDO การนำเสนอผลงานพร้อมอัพโหลดลง Youtube และส่ง LINK กลับมาให้ผู้จัดงาน ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2566
2. การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยผู้นำเสนอเตรียมอัด VDO การนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมอัพโหลดลง Youtube และส่ง LINK กลับมาให้ผู้จัดงาน ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2566

รูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) สามารถดาวน์โหลดได้โดย กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

*โดยผลงานวิชาการข้างต้นจะต้อง
1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ เกษตรศาสตร์ (สัตว์,พืช,ประมง,ส่งเสริมการเกษตร), วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

Download

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารใช้ในงานวิจัย

Template (Full Paper) .docx

ดาวน์โหลด Template paper NACON-NARAHAs

Template (Full Paper) .pdf

ดาวน์โหลด Template paper NACON-NARAHAs

Poster (ไฟล์PPT)

ดาวน์โหลด โปสเตอร์นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไฟล์PPT)

Poster (ไฟล์ภาพ)

ดาวน์โหลด โปสเตอร์นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไฟล์ภาพ)

Poster (ไฟล์.docx)

ดาวน์โหลด โปสเตอร์นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไฟล์.docx)

Font TH Sarabun PSK

ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun PSK

การติดต่อ

หน่วยวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
Location :
คณะทรัพยากรธรมชาติ 205 หมู่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน 47160
Email :
thachawech.ki@rmuti.ac.th
Call :
065-445-1614 อ.ดร.ธัชเวชช์ 087-214-0542 อ.จุฬาสินี

 8,988 total views,  27 views today