ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3
(3rd NACON-NARAHS)

หลักการและเหตุผล

      การศึกษา การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 26 ทั้งรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย โปสเตอร์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยให้มีเวทีแสดงผลงานทั้งจากโครงงาน ปัญหาพิเศษ งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และจากความสำเร็จของงานประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวนี้ จึงทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะกระตุ้นให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของทั้งวิทยาเขตสกลนคร และผู้สนใจ ได้ทำงานเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอให้จัดการดำเนินโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3 (The 2rd National Conference on Natural Resources and Health Science: NACON-NARAHS) ขึ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการแลกเปลี่ยนทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลง ของกระแสโลกในยุคเนกซ์นอร์มอล (Next normal)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ทั้งนักศึกษาและนักวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศได้มีเวทีฝึกฝนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน
3. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีนักวิจัยส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง
2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ลักษณะของการนำเสนอ

1.) การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation) นำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยผู้นำเสนอเตรียมอัด VDO การนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 10 นาที พร้อมอัพโหลดลง Youtube และส่ง Link กลับมาให้ผู้จัดงาน ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2567 ทางเมล wittaya.le@rmuti.ac.th โดยระบุรหัสบทความพร้อมชื่อเรื่อง (ในวันที่ 14 ก.พ.67 ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมตัวตอบคำถามกับ ทางคณะกรรมการและผู้ร่วมฟัง ตามลำดับการนำเสนอผลงาน ซึ่งผู้จัดงานจะแจ้งลำดับการนำเสนอให้ทราบอีกครั้งทางหน้าเวปไซต์งานประชุมฯ)
2.) การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) โดยผู้นำเสนอเตรียมจัดทำโปสเตอร์ตาม template ที่กำหนดไว้ทางหน้าเวปไซต์ และอัด VDO การนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมอัพโหลดลง Youtube และส่ง Link พร้อมไฟล์โปสเตอร์ (.pdf) กลับมาให้ผู้จัดงาน ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2567 ทางอีเมล wittaya.le@rmuti.ac.th โดยระบุรหัสบทความพร้อมชื่อเรื่อง

*โดยผลงานวิชาการข้างต้นจะต้อง
1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ เกษตรศาสตร์ (สัตว์,พืช,ประมง,ส่งเสริมการเกษตร), วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

“FNR | RMUTI”

ระยะเวลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านทางแอพลิเคชัน Zoom

ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่1

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่1 (อ่านเพิ่มเติม)

14 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่2

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่2 (อ่านเพิ่มเติม)

กำลังดำเนินการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่3

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่3 (อ่านเพิ่มเติม)