งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 (3rd NACON-NARAHS)

14 กุมภาพันธ์ 2567
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

image
hero
กลุ่มที่เปิดรับ

หัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ

โดยหน่วยวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เปิดรับบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 (3rd NACON-NARAHS) ได้แก่

กลุ่มวิทย์-สุขภาพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์พื้นบ้าน

กลุ่มวิทย์-เทคโน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์อาหาร, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์)

กลุ่มบริหาร-สังคม

บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

กลุ่มเกษตร

เกษตรศาสตร์ (สัตว์, พืช, ประมง, ส่งเสริมการเกษตร)

รายละเอียด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การศึกษา การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 26 ทั้งรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย โปสเตอร์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยให้มีเวทีแสดงผลงานทั้งจากโครงงาน ปัญหาพิเศษ งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
image
อัตราค่าลงทะเบียน

รายละเอียดอัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนจะแยกออกเป็น 3 ส่วน และมีรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบ ดังข้อมูล

นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา สถาบันเจ้าภาพร่วม

฿ 700 บาท

บุคคลทั่วไป นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ประสงค์นำเสนอผลงานทางวิชาการ

฿ 1,200 บาท

นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

฿ 700 บาท

Download

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารใช้ในงานวิจัย

หากไฟล์ไม่สามารถทำการดาวน์โหลดได้ ให้ผู้นำส่งผลงานวิจัยติดต่อสอบถามทีมผู้ดำเนินงาน เพื่ออัพเดท และแก้ไข

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2

The 2nd National Conference on Natural Resources and Health Science: NACON-NARAHS

สาส์นในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2

"ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้องขอขอบคุณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าภาพร้วมทุกหน่วยงาน ที่ได้จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (NACON-NARAHS) “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือได้ว่า เป็นการพัฒนาสร้างความร่วมมือด้านวิชาการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และต้อง ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน วิทยากร และผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์ทางวิชาการ ได้เครือข่ายที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาทางวิชาการต่อไป สุดท้ายนี้ ขออํานวยอวยพรให้การประชุมทางวิชาการฯ ครั้งนี้ประสพผลสําเร็จลุล่วงสมความมุ่งมาด ปรารถนาของทุกท่าน ทุกประการ"

author

ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

"การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (NACON-NARAHS) “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและเปิดโอกาส ให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การวิจัยที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน ขอขอบคุณนักวิจัยทุก ท่านที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางวิชาการ และที่สําคัญต้องขอขอบคุณเจ้าภาพร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุดรธานี และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ได้ร่วมพิจารณาบทความที่นําเสนอในการประชุมครั้งนี้ สุดท้ายนี้ขออํานวยอวยพรให้การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ประสพความสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ"

author

ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

"การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (NACON-NARAHS) “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการร่วมกับ 5 คณะ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่ง กันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มอีสานเหนือและมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ โดยใช้งานวิจัยเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งด้านการศึกษา ด้านต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมนําเสนอบทความวิจัย รวมทั้งสิ้น 102 เรื่อง และได้ผ่านการพิจารณา คัดเลือก 98 เรื่อง จําแนกเป็นการนําเสนอภาคโปสเตอร์จํานวน 27 เรื่อง และภาคบรรยายจํานวน 71 เรื่อง โดย บทความทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการโดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการฯ ได้จัดทําเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเจ้าภาพร่วมที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการ พิจารณาบทความ จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบพระคุณคณาจารย์นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ส่งผล งานเข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณารับเป็นผู้พิจารณาบทความ และ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้องนําเสนอผลงาน หวังว่าเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้ที่สนใจสืบต่อไป"

author

ดร.ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์

บรรณาธิการ

หน่วยงานเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2
Contact

ทีมผู้ประสานงาน

หากผู้ส่งผลงานพบปัญหา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถประสานผ่านข้อมูล ผู้ติดต่อด้านล่าง

image

ผศ.ดร.รัชฏาวรรณ อรรคนิมาตย์

อาจารย์ผู้ดำเนินงาน
085-461-1959

image

อ.ดร.ยลดา ศรีเศรษฐ์

อาจารย์ผู้ดำเนินงาน
063-890-4544

image

นางสาวจณิศาพัศ ทองกระสีสาโรจ์

เจ้าหน้าที่/ติดต่อประสานงาน
082-583-7981

image

นายพัฒนา พิทักษ์ธรรมากุล

ผู้พัฒนาหน้าเว็บไซต์
087-950-0048

CONTACT US

ส่งข้อความถึงเรา
เพื่อติดต่อกลับ

ติดต่อช่องทางผ่านเมล

chanisaphatthongkrasisarot@gmail.com

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

205 หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

ฟอร์มฝากข้อความ