ข่าวอัพเดท:

16 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัย นำโดย จ.อ.อดุลย์ ภูผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทำการแทน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยคณะจากส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ และ นายชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ พร้อมด้วยคณะส่วนงานสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดสกลนคร ในการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการนวัตกรรมระบบการเลี้ยงปลาดุก (แผนงานวิจัยที่1 ระบบการเลี้ยงปลาดุกพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการฟาร์ม 360 องศา ด้วยระบบ IoT) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำหล้า อาจารย์ประจำสาขาประมง หัวหน้าโครงการ, ผศ.ดร.สมศักดิ์ ระยัน อาจารย์สาขาวิชาประมง, อาจารย์บุญทิวา ชาติชำนิ อาจารย์สาขาวิชาประมง, อาจารย์ชุติพล มหาวีระ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, ผศ.ดร.กอบกุล นงนุช อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัยฯ และ ผศ.ดร.นัยนา เสนาศรี หัวหน้าสาขาประมง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

แฟ้มภาพเพิ่มเติม

Loading