Facebook : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพฯ ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเทียบเท่า

1. ชื่อสาขา/ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาสัตวศาตร์/ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Animal Science/ Bachelor of Science (Animal Science)

2. เกี่ยวกับสาขาวิชา

            จุดเด่นของสาขาวิชาสัตวศาสตร์

  1. อาจารย์ประจำสาขาฯ จบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์สูงในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และปฏิบัติงานได้จริง
  3. มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงผสมอาหารสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง

การเรียนการสอน

  1. ด้านการผลิตโคนม โคเนื้อ สุกร และสัตว์ปีก
  2. ด้านอาหารสัตว์ และการให้อาหารสัตว์
  3. ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  4. ด้านระบบสืบพันธุ์สัตว์
  5. ด้านโรค และการสุขาภิบาลโรคสัตว์

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

1)  เจ้าของธุรกิจฟาร์มส่วนตัว เช่น ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตวปีก เป็นต้น

2)  ทำงานบริษัทเอกชน เช่น พนักงานขายอาหารสัตว์  สัตวบาลฟาร์ม นักวิชาการ เป็นต้น

3)  ทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

4)  รัฐวิสาหกิจ เช่น ธกส. เป็นต้น

5)  สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          รับผู้จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

ศิษย์เก่าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ติดต่อสาขา

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร Tel: 042-991460 หรือ Facebook: สาขาวิขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพฯ ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร