สาขาพืชศาสตร์

Facebook : พืชศาสตร์ เดอะซีรีย์

Facebook :  สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร

สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

ชื่อสาขา/ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

เกี่ยวกับสาขาวิชา

จุดเด่นของสาขาวิชาพืชศาสตร์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ คิดได้ วางแผนเป็น ทำได้จริง ในด้านการผลิตพืช

การเรียนการสอน

ระยะเวลา 4 ปี ปี 1 วิชาพื้นฐาน ปี 2-3 เน้นวิชาเลือกในสาขาวิชาชีพ และปี 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ และปัญหาพิเศษ

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร) กรมการข้าว, กรมหม่อนไหม, กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน, ธกส, องค์การสวนยาง, สกย. มหาวิทยาลัย, อบต.. อบจ., และเทศบาล ฯลฯ

บริษัททางการเกษตร (เมล็ดพันธุ์, ผลิตปุ๋ย ชีวภัณฑ์) ส่งเสริมการขาย นักวิชาการเกษตร ฟาร์มต่างๆ ฯลฯ

อาชีพส่วนตัว ทำนา ทำไร่ ป่าไม้ เพาะเห็ด ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร จำหน่ายต้นไม้ ที่ปรึกษาหมอดินหมอพืช  ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ 6   หรือเทียบเท่า

ศิษย์เก่าสาขาวิชา

อ.ภาวิณี ท้าวเพชร อ.ไกรศรี ศรีทัพไทย เป็นต้น และหลากหลายอาชีพ อาทิ รับราชการ เอกชน และอาชีพส่วนตัว

ติดต่อสาขา

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Facebook : สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร