สาขาแพทย์แผนไทยFacebook :  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มทร.อีสาน วข.สกลนคร

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

เกี่ยวกับสาขาวิชา

รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประเภทหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรเชิงวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

          จุดเด่นของหลักสูตร  มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร  หลวงปู่ฟีบ สุภัทโท  โรงงานผลิตยาสมุนไพร  ห้องห้องแลปปฏิบัติการกายวิภาค)  ห้องแลปปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ห้องปฏิบัติการแลปจุลชีววิทยา ห้องแลปปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง  HPLC, GC, AAS, HPTLC

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพ ได้แก่

1 แพทย์แผนไทย/ในสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน

2 อาจารย์และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา

3 ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น ผู้ประกอบ ธุรกิจอิสระทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ดำเนินการสปา 

4 แผทย์แผนไทยประจำโรงงานผลิตงานสมุนไพร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์       

 เกรดเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไป

ผลงานของสาขา

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

โครงการพัฒนารูปแบบและสาระการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ขอรับหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย ผู้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ณ สถานที่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ผู้จัดโครงการ สภาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ศิษย์เก่า

Facebook  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มทร.อีสาน วข.สกลนคร