สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

เกี่ยวกับสาขา

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร และสิ้นค้าทางการเกษตร ซึ่งจังหวัดสกลนครอยู่ในแผนพัฒนาของรัฐบาลในการเป็นจังหวัดที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีการอาหารจึงได้จัดการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ผู้ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบคุณภาพรวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการอาหารได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Food Technology)

ความสำคัญของหลักสูตร

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มุ่งให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการประกอบธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากอุตสาหกรรม/ธุรกิจอาหารสามารถที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรม และภาคแรงงาน ที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก โดยการผลิตอาหารแปรรูปต้องปลอดภัย มีและหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคภายในและนอกประเทศ การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูป สำเร็จรูป การบรรจุหีบห่อ การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยผู้บริโภค ร่วมถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    General Education   Credits
1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต
Social Sciences   Credits
1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    Humanities   Credits
1.3   กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
Languages   Credits
1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
            Sciences and Mathematics   Credits
2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ 94 หน่วยกิต
     Major Courses   Credits
2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน               30 หน่วยกิต
 Core Courses   Credits
2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ 49 หน่วยกิต
Compulsory Courses   Credits
2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
Elective Courses   Credits
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    Free Electives   Credits

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง วิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสุภกาญจน์  พรหมขันธ์ วท.ม.   คศ.บ.   พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ (พัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครใต้ 2548 2536  
อาจารย์ นางสาวกนกอรนักบุญ วท.ด.   วท.ม. วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร   เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 2556   2546 2540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางพรประภา ชุนถนอม วท.ด.   วท.ม.   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552   2545   2537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชลันธร  วิชาศิลป์ Ph.D   วท.ม. วท.บ. Agricultural Science   ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ประมง Tohoku University, Japan มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554   2548 2539
อาจารย์ นางสาวจารุวรรณ ดรเถื่อน ปร.ด. วท.ม. วท.บ. เคมี เคมี เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 2547 2544  

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

           1. สามารถรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และ กระทรวง กรม ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

           2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และโภชนากรในสถานประกอบการต่างๆ

           3. สามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

           1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)           สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า

          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

205 หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์ 042 -771440