ข่าวอัพเดท:

หลักสูตรที่ทำการเปิดสอน

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)  /  

ข่าวสารอัพเดทจากเพจสาขา

อัพเดทข่าวสารสาขา จากทางประชาสัมพันธ์

ทีมผู้สอนสุดแกร่ง