สาขาประมง

Facebook : Fisheries Rmuti Skc

สาขาประมง

สาขาประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

  1. ชื่อสาขา/ชื่อหลักสูตร

สาขาประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

  • เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาประมงได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างของหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริง ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Smart farming) มาผสมผสานกับงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอน เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต โดยเปิดกว้างให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 3 แผนการเรียน ได้แก่

  • แผน 1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • แผน 2 แบบสหกิจศึกษา
  • แผน 3 แบบฝึกประสบการณ์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ความสำคัญของหลักสูตร
  • ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    • ปรัชญา และความสำคัญ

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

1) ภาคราชการ ได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิจัย ในหนวยงานราชการ

2) ภาคเอกชน ได้แก่ นักปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักวิจัย พนักงานส่งเสริมการตลาด ผู้จัดการฟาร์ม

3) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4) หนวยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวของ

5) ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศิษย์เก่าสาขาประมง

ติดต่อสาขา

สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์ 042-771460 ต่อ 3107

Facebook: Fisheries Rmuti Skc

Facebook: FS @ RMUTI SKC