ข่าวอัพเดท:

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี พระนคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย วิงสระน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย, และอาจารย์ วุฒิพงษ์  ฮามวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการของนักศึกษาหลักสูตร นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่สอนรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เข้าร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ และให้หาข้อมูลเพิ่มเติมที่จะต้องมีในการนำเสนอครั้งต่อไป และในช่วงค่ำนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พบปะสังสรรค์ กับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมกันให้ข้อมูลของสาขา เพื่อการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร