บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.สุกัญญา สายธิ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร.พรประภา ชุนถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ชลันธร วิชาศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ดรเถื่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกอร นักบุญ
อาจารย์
นางสาวศิรินันท์ ละศรีจันทร์
อาจารย์
ผศ.ศุกฤชชญา เหมะธุลิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวพจนีย์ แก้วคำแสน
อาจารย์
นางสาวจีราภรณ์ สุวรรณชัยรบ
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรีพร ศรีสำราญ
นักวิทยาศาสตร์
นายชัยนาท แย้มยวน
พนักงานการเกษตร