บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.ดร.พรประภา ชุนถนอม
รองศาสตราจารย์
รศ.ดร.ชลันธร วิชาศิลป์
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ดรเถื่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สุกัญญา สายธิ สายธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกอร นักบุญ
อาจารย์
นางสาวศิรินันท์ ละศรีจันทร์
อาจารย์
ผศ.ศุกฤชชญา เหมะธุลิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวพจนีย์ แก้วคำแสน
อาจารย์
นางสาวจีราภรณ์ สุวรรณชัยรบ
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรีพร ศรีสำราญ
นักวิทยาศาสตร์
นายชัยนาท แย้มยวน
พนักงานการเกษตร