บุคลากรสาขาประมง

ผศ.ดร.ณัทธิยา ชำนาญค้า
หัวหน้าสาขาประมง

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.นิศาชล ฤๅแก้วมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุกัญญา คำหล้า
อาจารย์
ผศ.ดร.นัยนา เสนาศรี
อาจารย์
ดร.บารมี พ่วงพิศ
อาจารย์
ดร.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
อาจารย์
ดร.สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
อาจารย์
นางสาวอมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์
อาจารย์
นางสาวกนกกาญจน์ วรวุฒิ
อาจารย์
ผศ.พัชรี มงคลวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวสมพิศ ตามสั่ง
อาจารย์
นางสาวบุญทิวา ชาติชำนิ
อาจารย์
ผศ.จิตรา สิมาวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.นัยนา เสนาศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายชัยวัส ลีทอง
ช่างไม้ ช 3
นางสาวจันทราทิพย์ เถาแก้ว
สารบรรณสาขาประมง
นายจารุวัฒน์ เครือศรี
นักวิชาการเกษตร