ข่าวอัพเดท:
เมนู (MENU)

ข่าวสารงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย  ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้าร…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส
คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 2

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 2

วันที่ 8 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดก…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่า…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส

7 ส

ภาพก่อน Big Cleaning Day

ภาพหลัง Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning day คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับป.ตรี, ป.โท

ISO 9001

ขออภัย กำลังดำเนินการลงข้อมูลระบบ