ข่าวอัพเดท:

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เกณฑ์ในการแบ่งการพิจารณาแบบยกเว้น Exemption และ แบบเร่งรัด Expedited

แบบฟอร์มการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์มการขอโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

แบบฟอร์มขอใช้รถ

แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิ

แบบฟอร์มกู้เงิน

แบบฟอร์มสมัคร ชพค

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สัญญาเงินยืม(ปริ้นหน้าหลังแผ่นเดียวกัน)

ใบขอรับเงินผ่านธนาคาร

สวัสดิการภายใน มทร.อีสาน