ข่าวอัพเดท:
Empty tab. Edit page to add content here.

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการด้านคราม

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการด้านคราม

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ดร.วาสนา แผลติตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุรัชนี …

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565” เพื่อเข้าร่วมออกบูธกิ…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารและการจัดการสุขภาพสำหรับโคนม

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารและการจัดการสุขภาพสำหรับโคนม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร. พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาส…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “วันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์”

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย  ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.สุจิ…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “วันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์”
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “สมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ และธาตุเจ้าเรือน”

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “สมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ และธาตุเจ้าเรือน”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์รัตนา อินทเกตุ อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ และ…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ออกให้บริกา…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมหน่วยสัตวแพทย์อาสา

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมหน่วยสัตวแพทย์อาสา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร. ชำนาญวิทย์ พรมโคตร ประธานหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาสัตวศาสตร…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Tropical Bacterial Diseases”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ …

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการในการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “Tropical Bacterial Diseases”
คณะทรัพยากรธรรมชาติรับเชิญเป็นวิทยากรในการออกให้บริการวิชาการดูแลโค-กระบือ

คณะทรัพยากรธรรมชาติรับเชิญเป็นวิทยากรในการออกให้บริการวิชาการดูแลโค-กระบือ

วันที่ 5 และ 19 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อ.ดร.ปิยวิทย์ เกสร และ อ.จุฬาสินี แมนสถิต อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ร…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน education expo จากสถาบัน Wisdom V academy เพื่อเข้าร่วม…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการบรรยายพิเศษการอนุรักษ์ป่า

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการบรรยายพิเศษการอนุรักษ์ป่า

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการนครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการนครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ “นครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโ…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ระบบสืบพันธุ์และอาหารโคนม

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาสัตวศา…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ระบบสืบพันธุ์และอาหารโคนม