ข่าวอัพเดท:
หน้าเว็บไซต์กำลังอัพเดทปรับปรุง จะกลับมาในเร็วๆนี้
Empty tab. Edit page to add content here.
คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมบริการวิชาการเกี่ยวกับการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมบริการวิชาการเกี่ยวกับการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์นพดล หงษ์สุวรรณ อาจารย์สาขาแพทย์แผนไทย, อาจารย์พิชาพัชร์ ฐิ…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการเกี่ยวกับ “การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด”

วันที่ 27-28 กันยายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.อโนทัย วิงสระน้อย อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการเกี่ยวกับ “การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด”

คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.อโนทัย วิงสระน้อย อาจารย์ประจำสาขาพืชศาส…

อ่านเพิ่มเติม
คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564
คณะทรัพยากรธรรมชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสกลนคร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิท…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาว…

อ่านเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร