ข่าวอัพเดท:
Empty tab. Edit page to add content here.

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัด “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส…

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
จบหลักสูตร รุ่นที่1 | ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (การผสมเทียมโค)

จบหลักสูตร รุ่นที่1 | ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (การผสมเทียมโค)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (การผสมเท…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก(HOME BREWERY)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การผลิตเครื่องดื่มตะวั…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก(HOME BREWERY)

สาขาสัตวศาสตร์จัดโครงการยุวชนสัตวบาลน้อย

วันที่ 14 มีนาคม 2566 สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณาจารย์ และนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการยุวชนสัตวบาลน้อย …

อ่านเพิ่มเติม
สาขาสัตวศาสตร์จัดโครงการยุวชนสัตวบาลน้อย
คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการด้านคราม

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ดร.วาสนา แผลติตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุรัชนี …

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการด้านคราม
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565” เพื่อเข้าร่วมออกบูธกิ…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารและการจัดการสุขภาพสำหรับโคนม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร. พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาส…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารและการจัดการสุขภาพสำหรับโคนม
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “วันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์”

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “วันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์”

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย  ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.สุจิ…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “สมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ และธาตุเจ้าเรือน”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์รัตนา อินทเกตุ อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ และ…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “สมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ และธาตุเจ้าเรือน”
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ออกให้บริกา…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมหน่วยสัตวแพทย์อาสา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร. ชำนาญวิทย์ พรมโคตร ประธานหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาสัตวศาสตร…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมหน่วยสัตวแพทย์อาสา
คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการในการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “Tropical Bacterial Diseases”

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Tropical Bacterial Diseases”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ …

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติรับเชิญเป็นวิทยากรในการออกให้บริการวิชาการดูแลโค-กระบือ

วันที่ 5 และ 19 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อ.ดร.ปิยวิทย์ เกสร และ อ.จุฬาสินี แมนสถิต อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ร…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติรับเชิญเป็นวิทยากรในการออกให้บริการวิชาการดูแลโค-กระบือ