ข่าวอัพเดท:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  วท.บ. (สัตวศาสตร์)  /  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)  /  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  วท.บ. (พืชศาสตร์)  /  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)  /  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)  /  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม)  /  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย  วท.บ. (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย)  /  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  วท.บ.(นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)  /  

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต

สนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,087-9500048 นายพัฒนา พิทักษ์ธรรมากุล
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร