ข่าวอัพเดท:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์  วท.บ. (สัตวศาสตร์)  /  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  วท.บ. (พืชศาสตร์)  /  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)  /  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)  /  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)  /  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม)  /  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ  วท.บ. (การบริบาลผู้สูงอายุ)  /  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  วท.บ.(นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)  /  

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)  /

สนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,085-7198795 ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร