บุคลากรสาขาแพทย์แผนไทย

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม , การบริบาลผู้สูงอายุ

ผศ. ธีระ ผิวเงิน
หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย


ผศ.จงกล พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ราตรี พระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขนิษฐา ทุมา
อาจารย์
ดร.ธีระ ผิวเงิน
อาจารย์
ดร.มิ่งกมล หงษาวงศ์
อาจารย์
ดร.รัชฏาวรรณ อรรคนิมาตย์
อาจารย์
ดร.พงศธร ทองกระสี
อาจารย์
ดร.นฤวัตร ภักดี
อาจารย์
ผศ.ดร.ปราณี ศรีราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.จรินยา ขุนทะวาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรชนก นุกูลกิจ
อาจารย์
ผศ.ไกรศรี ศรีทัพไทย
อาจารย์
ผศ.ดร.ภานิชา พงศ์นราทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายวิวัฒน์ ศรีวิชา
อาจารย์
นางสาวรักษ์วริน วรรณศิลป์
อาจารย์
นางสาวกมลวรรณ จงจิตต์
อาจารย์
นายธนวรรธน์ เนื่องศรี
อาจารย์
นางสาวพิชาพัชร์ ฐิติธนอภิพงษ์
อาจารย์
นางสาวจตุพร ประทุมเทศ
อาจารย์
นางสาวกันธิมา เผือกเจริญ
อาจารย์
นางสาวเพ็ญศิริ จันทร์แอ
อาจารย์
ผศ.รณชัย ภูวันนา
อาจารย์
ผศ.นพดล หงษ์สุวรรณ
อาจารย์
นางสาวทัณฑิกา แก้วสูงเนิน
อาจารย์
นายวุฒิพงษ์ ฮามวงศ์
อาจารย์
นางสาวรัตนา อินทเกตุ
อาจารย์
นางสาวเพ็ญจันทร์ มีชนกิจ
อาจารย์
นางอนัญญา พรมโคตร
อาจารย์
นางอนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม
อาจารย์
นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์
อาจารย์
นายสงกรานต์ ชิระบุตร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสาวิตรี เหมะธุลิน
สารบรรณสาขา