ข่าวอัพเดท:

ฟอร์มแนบเอกสาร มคอ. อชว. และ AUN

ในการแนบข้อมูลไฟล์ มคอ. อชว. และ AUN ผ่าน Google form ต้องเตรียมไฟล์งานเป็น .PDF เพื่อใช้อัพโหลด
ระบบกำลังเรียกข้อมูลมาแสดงผล หากอัพโหลดข้อมูลเข้าใหม่ จะแสดงผล 1-5 นาที หลังจากอัพข้อมูล

Loading