วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตร อาหารและสุขภาพสู่สากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต บริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

4. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ

บัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ค่านิยมองค์กร (Value)

F – Faith รักและศรัทธาในองค์กร

N – Novelty สร้างสรรค์สิ่งใหม่

R – Resilience ปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่ว และยืดหยุ่นทันโลก

วัฒนธรรมขององค์กร : Development Time and Team(D2T=ดีทูที)

สมรรถนะหลักของสถาบัน :

คุณธรรม : บุคลากรของคณะยึดมั่นในความถูกต้อง
ซื่อสัตย์ สุจริต และเอื้ออาทร

ความรู้
:
บุคลากรของคณะ ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

สู้งาน
: บุคลากรของคณะมีความขยัน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประสานเครือข่าย
: บุคลากรของคณะมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน

คุณลักษณะของนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Student Characteristics)

Technology Literacy = มีความรู้ทางเทคโนโลยี                         

Effective Communication = มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

Collaboration = มีความร่วมมือกับส่วนรวม                               

Ethics and Morality = มีคุณธรรม และ จริยธรรม

Corporate Social Responsibility = มีความรับผิดชอบต่อสังคม Professional skill = มีทักษะวิชาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

(Graduates desired) v ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ

2. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขา วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้

4. มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. มีความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

Vตามอัตลักษณ์บัณฑิต

1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ

2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้