กรรมการประจำคณะฯ

นายสุรชัย เดชศิริอุดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนฤทธิ์ คำธิศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางถาวรศักดิ์ บุญสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ
ตัวแทนจากคณาจารย์
ผศ.ดร.พงศธร กุนัน
ตัวแทนจากคณาจารย์
อาจารย์ไกรศรี ศรีทัพไทย
ตัวแทนจากคณาจารย์