บุคลากรสำนักงานคณบดี

นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางมุกดา ภูศรีฐาน
หัวหน้างานบริหาร
นายสัญทะยา เหระวัน
หัวหน้างานบริการการศึกษา