บุคลากรสำนักงานคณบดี

นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางมุกดา ภูศรีฐาน
หัวหน้างานบริหาร
นายสัญทะยา เหระวัน
หัวหน้างานบริการการศึกษา