ข่าวอัพเดท:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  /
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  วท.ม. (เทคโนโลยีการประมง)  /

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)  /

สนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,085-7198795 ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร