ข่าวอัพเดท:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคสมทบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  /  /
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  วท.ม. (เทคโนโลยีการประมง)  /  /

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคสมทบ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)  / /

สนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,087-9500048 นายพัฒนา พิทักษ์ธรรมากุล
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร