ข่าวอัพเดท:
ขออภัย ข้อมูลระดับ ปวช. อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปวช. (สัตวศาสตร์)  /  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพืชศาสตร์  ปวช. (พืชศาสตร์)  /  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาประมง  ปวช. (ประมง)  /  

สนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,085-7198795 ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร