ข่าวอัพเดท:

ฟอร์มกรอกข้อมูลศิษย์เก่า

ในการแนบข้อมูลไฟล์ ศิษย์เก่าผ่าน Google form ต้องเตรียมไฟล์ภาพศิษย์เก่า เพื่อใช้อัพโหลด

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเพื่อนำมาใช้ภายในสถานศึกษาเท่านั้น! ห้ามบุคคลอื่น บุคคลใดนำไปใช้ในทางมิชอบ หากตรวจสอบพบเจอ จะดำเนินการทางกฎหมาย

Loading