ข่าวอัพเดท:

ที่ตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (Google Maps)

แผนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0 4277 1440 (พื้นที่ทั้งหมด 1,580 ไร่)