บุคลากรสาขาพืชศาสตร์

นายอรรถวร ฉายสินสอน
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สกุลคู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.อโนทัย วิงสระน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วาสนา แผลติตะ
อาจารย์
ดร.สุจิตรา เจาะจง
อาจารย์
ผศ.ดร.ปราโมทย์ เหลาลาภะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายอินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์
อาจารย์
นายสุเธียร นามวงศ์
อาจารย์
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายชยุต ศรีฮาก์ณู
อาจารย์
นางสาวภาวิณี ท้าวเพชร
อาจารย์
ดร.วรรณวิภา พินธะ
อาจารย์
นางสาวปราณี แสนวงค์
อาจารย์
นางศรีสุภา ลีทอง
นักวิชาการศึกษา