คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ผศ.ดร. ไกรศรี ศรีทัพไทย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร. พงศธร กุนัน
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
อาจารย์อรรถวร ฉายสินสอน
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ผศ.ดร.นัยนา เสนาศรี
หัวหน้าสาขาประมง
ผศ.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร. ธีระ ผิวเงิน
หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย