คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ผศ.ดร. ไกรศรี ศรีทัพไทย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสาขา

ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
อาจารย์อรรถวร ฉายสินสอน
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ผศ.ดร.ณัทธิยา ชำนาญค้า
หัวหน้าสาขาประมง
ผศ.ดร.จารุวรรณ ดรเถื่อน
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร. ธีระ ผิวเงิน
หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย