บุคลากรสาขาสัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์, เทคนิคการสัตวแพทย์

รศ. พงศธร กุนัน
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองศาสตราจารย์
รศ.ดร.พิทักษ์พล พรเอนก
รองศาสตราจารย์
อาจารย์พัชรินทร์ เอกปริญญา
อาจารย์
ผศ.ศิริพร สารคล่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.อรอนงค์ พวงชมภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยวิทย์ เกษร
อาจารย์
อ.จุฬาสินี แมนสถิตย์
อาจารย์
ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ
อาจารย์
ผศ.ดร.เกศรา อำพาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์
อาจารย์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วพิลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไพโรจน์ ภัทรปรีชา
อาจารย์
ดร.รัตติกาล สุวรรณสิงห์
อาจารย์
ดร.วรุณ โคตะ
อาจารย์
ดร.นิคม ศรีกะชา
อาจารย์
นายขวัญชัย บุญรักษา
นักวิชาการศึกษา
นายสุมิตร พิชัย
ลูกจ้างประจำ
นางสาวนปภัช ชุมนุมราษฎร์
สารบรรณสาขาสัตวศาสตร์