บุคลากรสาขาสัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์, เทคนิคการสัตวแพทย์

ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองศาสตราจารย์
รศ.ดร.พิทักษ์พล พรเอนก
รองศาสตราจารย์
รศ.ดร. พงศธร กุนัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ศิริพร สารคล่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.อรอนงค์ พวงชมภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.เกศรา อำพาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วพิลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยวิทย์ เกษร
อาจารย์
อ.จุฬาสินี แมนสถิตย์
อาจารย์
ดร.พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ
อาจารย์
ดร.ไพโรจน์ ภัทรปรีชา
อาจารย์
ดร.รัตติกาล สุวรรณสิงห์
อาจารย์
ดร.วรุณ โคตะ
อาจารย์
ดร.นิคม ศรีกะชา
อาจารย์
นายขวัญชัย บุญรักษา
นักวิชาการศึกษา
นายสุมิตร พิชัย
ลูกจ้างประจำ
นางสาวณปภัช ชุมนุมราษฎร์
สารบรรณสาขาสัตวศาสตร์