ประวัติความเป็นมา

9298016006096
9298016237691
as
previous arrow
next arrow

พ.ศ. 2530 จังหวัดสกลนคร แจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมขึ้นในพื้นที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการพิจารณาของทางราชการเป็นว่ายังไม่สมควรจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมในจังหวัดสกลนครที่ขอ จึงให้ชะลอการจัดตั้งไว้ก่อน

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอรมาการเกษตรสกลนคร ในที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางด้านต่าง ๆ แล้วมีความเห็นชอบว่า สถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมแก่การทดลองวิจัยทางการเกษตร หากจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนครขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอาชีพของราษฎรอย่างยิ่ง และยังส่งผลต่อการศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรมของนักศึกษา โดยตรงอีก

จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ข้างต้นเป็นสถานที่ตั้งและโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมศึกษาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มติเห็นชอบด้วยกับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร และอนุมัติให้บรรจุโครงการ ฯ เข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติ ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร เป็นคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจหลักตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชากรแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรประมง หลักสูตร สัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงาม หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาโท ดำเนินจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์