ข่าวอัพเดท:

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร และ ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสองคณะ ในการพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย การบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจการอื่นๆ ตามพันธกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน ณ ห้องบัวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี