ข่าวอัพเดท:

วันที่ 27 กันยายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมทีมนักวิจัยในโครงการสกลนครโมเดลและอภิปราย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาหรือยกระดับผลิตภาพ (Productivity improvement Model : PIM) ของผลผลิตในโครงการจังหวัดโมเดล” ร่วมตอบข้อชักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมี ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ ฯ สภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธาน, สส.สกุณา สาระนันท์ กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ ฯ และคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

แฟ้มภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1xX_wNJ9MVFGjDK-YK5bwJBiofLrCfxna?usp=sharing

 594 total views,  1 views today