ข่าวอัพเดท:

วันที่ 23-25 กันยายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านกัญชาและพืชสมุนไพรไทย ร่วมกับศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและค้นคว้าวิจัยร่วมกันทั้งสองมหาลัย ให้เกิดคุณประโยชน์ด้านการแพทย์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ณ ฮักจังเลยการ์เด้นแอนด์รีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Loading