ข่าวอัพเดท:

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, นางนุชจรีย์  สตางค์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดพิธีน้อมรำลึกอย่างพร้อมเพรียงกันร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวง อว. ณ อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading