ข่าวอัพเดท:

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.นัยนา เสนาศรี หัวหน้าสาขาประมง, ดร.ณัทธิยา ชำนาญค้า, ดร.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์, ดร.สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี อาจารย์ประจำสาขาประมง และนายจารุวัตน์ เครือศรี ออกให้บริการวิชาการร่วมกับ U2T ตำบลหาดแพง ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงปลานิลในสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ภายใต้หัวข้อ การแปลงเพศปลานิล, การผลิตอาหารปลานิลเสริมสมุนไพรต้านทานโรค, การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในการเลี้ยงปลานิลและคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลา และการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponics) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 205 total views,  1 views today