ข่าวอัพเดท:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยพัฒนากัญชากัญชงสมุนไพร มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ อาจารย์สาขาพืชศาสตร์, นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, พท.กนกวรรณ แสนสุภา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการให้ข้อมูลและสัมภาษณ์มิติการผลิต ปลูก ขาย สั่งใช้และมิติของการเข้าถึงในส่วนของพืชกัญชา โดยมีคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนและพัฒนาคุณภาพ, อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม, รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, และ อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ ร่วมสัมภาษณ์และสอบถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 19 total views,  1 views today