ข่าวอัพเดท:

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning ดำเนินโครงการโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ผศ.ดร.จารุวรรณ ธาระศัพท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร.พงศกร คำภาบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, อาจารย์วรางคณา เหนือคูเมือง อาจารย์สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 21 total views,  1 views today