ข่าวอัพเดท:

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการเข้านิเทศน์นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในรูปแบบ BCL เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนการสอนของนักศึกษาในรูปแบบ Active Learning เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่ การพัฒนาพื้นที่ให้มีมูลค่าสูงสุด ตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร, ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและทีมงาน ร่วมลงพื้นที่ในการนิเทศน์นักศึกษา ณ แปลงเกษตรผสมผสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 31 total views,  1 views today