ข่าวอัพเดท:

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกัญชา กัญชงและกระท่อมสำหรับผู้ประกอบการ โดยการจัดกิจกรรมมีการดำเนินการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามประเพณีอีสาน และให้บริการวิชาการในการบรรยายเกี่ยวกับการปลูก, การกำจัดแมลง, การแปลรูปผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านกัญชา อีกทั้งมีการจัดเสวนา “ทิศทางการพัฒนาพืช กัญชา กัญชงและกระท่อม” โดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย ร่วมเสวนา และร่วมบรรยายเกี่ยวกับ “ธุรกิจกัญชา ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” โดย อาจารย์ประทีป แตงทอง CEO บริษัท ฟ้าใหม่ จำกัด และได้ดำเนินการ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ  โดยมี ดร.วิบูลย์ ติรมงคล ประธานหลักสูตรผู้นำผู้ประกอบการกัญชา สร้างธุรกิจ สร้างชาติ กล่าวปิดโครงการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติร่วมบรรยายและลงนามความร่วมมือ พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading