ข่าวอัพเดท:

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ศิริพร สารคล่อง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ, ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์พัชรินทร์ เอกปริญญา อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการร่วมกับ U2T ตำบลแร่ ในกิจกรรมการอบรมพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง : การจัดการธุรกิจด้านการเงินให้มีศักยภาพภาพ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับการจัดการธุรกิจด้านการเงินให้มีศักยภาพ ณ บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

Loading