ข่าวอัพเดท:

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ศิริพร สารคล่อง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ, ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมออกให้บริการวิชาการร่วมกับ U2T ตำบลแร่ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดเพื่อรองรับการตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชนและตลาดเกษตรในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชนและตลาดเกษตรในชุมชุนได้มีช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต รวมไปถึงเทคนิคในการนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ โดยมี อาจารย์หทัยรัตน์  หอมไกรลาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ดร.อนุชาวดี  ไชยทองศรี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 33 total views,  1 views today