ข่าวอัพเดท:

วันที่ 21 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราตรี พระนคร, อาจารย์กนกกาญจน์ วรวุฒิ, อาจารย์พจนีย์ แก้วคำแสน และอาจารย์สงกรานต์ ชิระบุตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เตรียมการเปิดศูนย์เรียนรู้ “การพึ่งพาตนเองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อติดตามการเตรียมฐานเรียนรู้บ้านดิน และเตรียมฐานเรียนรู้ เพิ่มเติม ฐานการผลิตไส้เดือน การผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกผักและสมุนไพรอินทรีย์ โดยมุ่งเป้าสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ คนพิเศษและคนที่สนใจทั่วไป ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Loading