ข่าวอัพเดท:

วันที่ 8 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้ารับการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส โดยการตรวจประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้งานเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานที่ทำงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของบุคลากรในคณะฯ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading