ข่าวอัพเดท:

วันที่ 22 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง “ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563” โดยมี อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading