ข่าวอัพเดท:

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ระบบสืบพันธุ์และอาหารโคนม โดยมี หัวหน้า อ.ส.ค.เขต1 และทีมงานช่วยประสานงานในการทำงานร่วมกับเกษตรกร ณ สหกรณ์โคนมทุ่งฝน อุดรธานี

Loading