ข่าวอัพเดท:

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการความสำคัญของป่าอนุรักษ์สู่วิกฤติโลกร้อน โดยบรรยายในหัวข้อ “การอนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติและสมุนไพรในป่า เพื่อสุขภาพและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก” และหัวข้อ “ความสำคัญของสมุนไพร เพื่อใช้เป็นยารักษาโรค,สิ่งแวดล้อม และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์” โดย ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ แขวนหลวงพระบาง สปป.ลาว ร่วมรับฟังในครั้งนี้

Loading