ข่าวอัพเดท:

วันที่ 5 และ 19 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อ.ดร.ปิยวิทย์ เกสร และ อ.จุฬาสินี แมนสถิต อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการโครงการอบรมการดูแลสุขภาพโค-กระบือ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การดูแลรักษาสัตว์ และส่งเสริมเลี้ยงโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โครงการต่อเนื่องร่วมมอบยาพ่นลัมปีสกิน โดยมี นายวัชระ วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน รับมอบสำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน

Loading