ข่าวอัพเดท:

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์รัตนา อินทเกตุ อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ออกให้บริการวิชาการในการถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรในหัวข้อ “สมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ และธาตุเจ้าเรือน” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน และผู้ที่สนใจในตำบลคอนสวรรค์ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่นั้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Loading