ข่าวอัพเดท:

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (Lecturer) บรรยายเรื่อง ” Tropical Bacterial Diseases ” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, IPB University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อแบคทีเรียในประเทศเขตร้อนภายใต้หัวข้อ One Health Concept for Tropical Disease Mitigation ผ่านระบบออนไลน์

Loading