ข่าวอัพเดท:

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย  ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.สุจิตรา เจาะจง อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมและร่วมกิจกรรมในการออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมในงาน “วันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์” จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

Loading